Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-01-2019

Numer ogłoszenia

1159443

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać za pośrednictwem kuriera lub pocztą do dnia 25.01.2019 r. na adres:
Spółdzielnia Pionier
ul. Batorego 35, 48-200 Prudnik (liczy się data wpływu do Zamawiającego).
Zamawiający dopuszcza również możliwość złożenia oferty osobiście w siedzibie Zamawiającego lub w formie e-mail wysłany na adres:
t.kuszla@pionier.com.pl (z zaznaczeniem w temacie e-maila nr zapytania ofertowego do którego odnosi się złożona oferta). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Wraz z ofertą musi zostać przesłane potwierdzenie wpływu zapytania ofertowego do Oferenta (ksero/skan pierwszej strony niniejszego zapytania ofertowego z adnotacją „Wpłynęło dnia ……” oraz pieczęcią firmową Oferenta oraz podpisem osoby upoważnionej ze strony Oferenta.
W przypadku wątpliwości związanych z zawartością złożonych ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
Zamawiający ma prawo do odwołania procedury wyboru dostawcy bez podania przyczyny.
Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
Wraz z ofertą należy złożyć podpisaną Klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

t.kuszla@pionier.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Kuszła

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

664-738-588

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup programu zintegrowanego (programów zintegrowanych) z CAD/CAM do analizy wytrzymałościowej, renderingu oraz analizy przetłoczeń.
Wymagania:
- instalacja i konfiguracja przedmiotu zapytania ofertowego w siedzibie Zamawiającego,
- gwarancja min. 12 miesięcy,
- posiadanie przez Wykonawcę działu wsparcia technicznego dostępnego min. 8 godzin/dobę (z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy),
- możliwość komunikacji telefonicznej i e-mailowej z działem wsparcia technicznego w języku polskim,
- wymagane jest zapewnienie kompatybilności z oprogramowaniem ZW3D, które jest obecnie użytkowane w parku maszynowym zamawiającego.

Wymagania techniczne oprogramowania do analizy przetłoczeń:
• algorytm uwzględniający plastyczne odkształcenie materiału,
• automatyczne lub manualne definiowanie kierunku przetłaczania,
• wbudowany zestaw narzędzi do naprawy i modyfikacji importowanych kształtów,
• funkcja określająca najmniejszy możliwy kształt blachy przed operacjami gięcia i przetłaczania,
• możliwość tworzenia podsumowujących raportów "html",
• możliwość eksportu modelu przygotówki do formatów neutralnych (DXF, IGES, STEP, PARASOLID),
• szybki solver siatki elementów skończonych,
• wbudowana biblioteka materiałów.

Wymagania techniczne oprogramowania do renderingu:
• wbudowana biblioteka materiałów,
• tworzenie fotorealistcznych wizualizacji 3D,
• wykonywanie animacji w czasie rzeczywistym,
• wykonywanie animacji w postaci filmu,
• kolory: Pantone, RAL oraz CIE Lab,
• nieograniczona rozdzielczość renderingu w tle,
• nieograniczona rozdzielczość w czasie rzeczywistym,
• obsługa plików w formatach neutralnych (DXF, IGES, STEP, PARASOLID).

Wymagania techniczne oprogramowania do analizy wytrzymałościowej:
• analiza obciążeń skupionych, rozłożonych, momentów i ciśnienia, ograniczanie i wymuszanie przemieszczenia, przypisane temperatury przewodzenia i przepływu strumienia ciepła oraz promieniowania,
• analiza wytrzymałościowa metodą elementów skończonych,
• analiza wytrzymałościowa w różnych położeniach części,
• automatyczne wczytywanie utworzonej geometrii i złożeń,
• automatyczne wyznaczanie masy części na podstawie wybranego materiału i uwzględnianie siły ciążenia,
• automatyczne zagęszczanie siatki elementów skończonych ,
• możliwość ręcznego zagęszczania elementów skończonych w obszarach wskazanych przez użytkownika,
• obsługa plików w formatach neutralnych (DXF, IGES, STEP, PARASOLID),
• symulacja silników, siłowników, grawitacji, realistycznej interakcji między obiektami, sprężyn, tarcia, tłumienia,
• wbudowana biblioteka materiałów.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: prudnicki Miejscowość: Prudnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W związku z realizacją projektu "Innowacyjny proces zintegrowanego systemu wykrawania i tłoczenia elementów z blach przez Spółdzielnię "Pionier" z Prudnika" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych, Spółdzielnia zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej określony przedmiot zamówienia. Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy/dostawców na program zintegrowany (programy zintegrowane) z CAD/CAM do analizy wytrzymałościowej, renderingu oraz analizy przetłoczeń.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania jest zakup, instalacja oraz uruchomienie u Zamawiającego programu zintegrowanego (programów zintegrowanych) z CAD/CAM do analizy wytrzymałościowej, renderingu, oraz analizy przetłoczeń. Przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku "Zapytanie ofertowe".

Kod CPV

48323000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania do produkcji wspomaganej komputerowo (CAM)

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia w terminie do 3 tygodni od złożenia zamówienia.

Załączniki

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 1159443

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1159443

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1159443

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1159443

Zapytanie ofertowe nr 1159443


Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji.
Powyższe warunki będą weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego w treści Formularza Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

1. Wykonawca powinien wykazać się referencjami,
2. Na potwierdzenie wymogu, wymaga się załączenia do oferty opisu zrealizowanych co najmniej 5 dostaw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wraz z krótkim opisem przedmiotu jakich owa dostawa / dostawy dotyczyły.
A. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz ww. opisu. Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
B. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (w przypadku składania oferty w formie elektronicznej należy przesłać skan ww. dokumentów).
C. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia ) dot. warunków udziału w postępowaniu na podstawie właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają wystarczający potencjał techniczny niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Potencjał techniczny będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia złożonego w treści Formularza Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego w treści Formularza Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dopuszcza się składania ofert przez podmioty:
Znajdujące się w sytuacji mogącej budzić wątpliwości, co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. ofertę może złożyć Wykonawca w stosunku do którego nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne.
Ocena spełnienia powyższych warunków oparta będzie o zasadę spełnia - nie spełnia (1-0) i zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych oświadczeń oferentów.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu (tj. nie przedłożą oświadczeń lub z oświadczenia będzie wynikał fakt niespełnienia warunków) zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

Oferenci, którzy nie wykażą spełnienia ww. warunków udziału w postępowaniu (tj. z oferty będzie wynikał fakt niespełnienia warunków) zostaną wykluczeni z udziału w postępowaniu. Zamawiający ma prawo do odwołania procedury wyboru dostawcy bez podania przyczyny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta powinna zawierać:
• datę sporządzenia oferty
• nazwę i adres oferenta (pełna nazwa firmy, adres, NIP, nr wpisu do rejestru, dane teleadresowe)
• termin ważności oferty (nie krótszy niż do 30 dni od daty złożenia)
• zakres oferty
• odniesienie się do kryteriów wyboru oferty
• cena całkowita netto oraz brutto w PLN
• warunki i termin płatności
• data/okres realizacji przedmiotu oferty
• dane osoby kontaktowej w sprawie oferty (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
• termin realizacji przedmiotu zamówienia
• podanie udzielonego okresu gwarancji
• opisanie przez oferenta wparcia technicznego
• referencje w postaci krótkiego opisu 5-iu dostaw realizowanych na terytorium RP
• oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
• Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowiąca załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
- Cena - 70 %
- Dostępność wsparcia technicznego -15 %
- Okres gwarancji - 15 %

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów: 100 pkt,
w tym:
- Cena - 70 pkt
- Dostępność wsparcia technicznego - 15 pkt
- Okres gwarancji - 15 pkt

Kryterium będzie rozpatrywane zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Wykluczenia

1. Odrzuceniu podlegają oferty sporządzone w sposób niezgodny z wymaganiami minimalnymi i nie zawierające kompletu wymaganych w nim dokumentów i oświadczeń, w tym:
Oferty powinny zawierać:
• datę sporządzenia oferty
• nazwę i adres oferenta (pełna nazwa firmy, adres, NIP, nr wpisu do rejestru, dane teleadresowe)
• termin ważności oferty (nie krótszy niż do 30 dni od daty złożenia)
• zakres oferty
• odniesienie się do kryteriów wyboru oferty
• cena całkowita netto oraz brutto w PLN
• warunki i termin płatności
• data/okres realizacji przedmiotu oferty
• dane osoby kontaktowej w sprawie oferty (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
• termin realizacji przedmiotu zamówienia
• podanie udzielonego okresu gwarancji
• opisanie przez oferenta wparcia technicznego
• referencje w postaci krótkiego opisu 5-iu dostaw realizowanych na terytorium RP
• oświadczenie o braku powiązań stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
• oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
• Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowiąca załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁDZIELNIA "PIONIER"

Adres

Batorego 35

48-200 Prudnik

opolskie , prudnicki

Numer telefonu

774068881

NIP

7550007241

Tytuł projektu

Innowacyjny proces zintegrowanego systemu wykrawania i tłoczenia elementów z blach przez Spółdzielnie "Pionier" z Prudnika.

Numer projektu

RPOP.02.01.03-16-0017/16-00