Spółdzielnia Pionier realizuje projekt:

Innowacyjny proces zintegrowanego systemu wykrawania i tłoczenia elementów z blach przez Spółdzielnie "Pionier" z Prudnika”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014- 2020.

Poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych Regionalnego.

Cel projektu: zwiększone zastosowanie innowacji w Przedsiębiorstwie poprzez inwestycje Spółdzielni Pionier w innowacyjne maszyny i urządzenia.

Dzięki realizacji celu projektu zostaną wprowadzone na rynek nowe i ulepszone produkty lub usługi dla branży "automotive". Realizacja projektu przyczyni się również do wzrostu inwestycji w rozwój Przedsiębiorstwa zwiększając skalę jego działalności w tym wzrost zasięgu oferty na poziomie europejskim. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia oferty Spółdzielni o dwie nowe grupy produktowe, co przełoży się na wzrost przychodów z prowadzonej działalności oraz utworzenie nowych miejsc pracy w zakładzie produkcyjnym.

Realizacja projektu odpowiada bezpośrednio na Cel szczegółowy 1: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP i typy projektów zawarte w ramach poddziałania. Projekt będzie wspierał rozwój przedsiębiorczości Województwa Opolskiego poprzez zwiększenie aktywności inwestycyjnej MSP, w tym też skutkować będzie zwiększeniem zatrudnienia i trwałym rozwojem Przedsiębiorstwa, w szczególności z uwagi na realizację na obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego, jakim jest rejon przygraniczny województwa.

Wnioskowana wartość projektu: 2 372 670,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich
: 45%18001 ISO-TS-16949-2016-PL EPSON scanner image