Spółdzielnia Pionier realizuje projekty:

1.„Dotacja na kapitał obrotowy dla Spółdzielni „Pionier” w Prudniku”

określonego we wniosku o dofinansowanie nr POIR.03.04.00-16-0042/20.

Dotacja na kapitał obrotowy to pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Dotacje na kapitał obrotowy to bezzwrotne wsparcie przeznaczone na wydatki związane z bieżącą działalnością firm oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego, tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności itp.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 322 687,05 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 05/100).

Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 322 687,05 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 05/100), co stanowi 100% kwoty kosztów kwalifikowanych..

 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy

2.Innowacyjny proces zintegrowanego systemu wykrawania i tłoczenia elementów z blach przez Spółdzielnie „Pionier” z Prudnika”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014- 2020.

Poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych Regionalnego.

Cel projektu: zwiększone zastosowanie innowacji w Przedsiębiorstwie poprzez inwestycje Spółdzielni Pionier w innowacyjne maszyny i urządzenia.

Dzięki realizacji celu projektu zostaną wprowadzone na rynek nowe i ulepszone produkty lub usługi dla branży „automotive”. Realizacja projektu przyczyni się również do wzrostu inwestycji w rozwój Przedsiębiorstwa zwiększając skalę jego działalności w tym wzrost zasięgu oferty na poziomie europejskim. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia oferty Spółdzielni o dwie nowe grupy produktowe, co przełoży się na wzrost przychodów z prowadzonej działalności oraz utworzenie nowych miejsc pracy w zakładzie produkcyjnym.

Realizacja projektu odpowiada bezpośrednio na Cel szczegółowy 1: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP i typy projektów zawarte w ramach poddziałania. Projekt będzie wspierał rozwój przedsiębiorczości Województwa Opolskiego poprzez zwiększenie aktywności inwestycyjnej MSP,
w tym też skutkować będzie zwiększeniem zatrudnienia i trwałym rozwojem Przedsiębiorstwa, w szczególności z uwagi na realizację na obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego, jakim jest rejon przygraniczny województwa.

Wnioskowana wartość projektu: 2 372 670,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich
: 45%

Translate »