"Celem projektu jest zwiększone zastosowanie innowacji w Przedsiębiorstwie poprzez inwestycje Spółdzielni Pionier w innowacyjne maszyny i urządzenia. Dzięki realizacji celu projektu zostaną wprowadzone na rynek nowe i ulepszone produkty lub usługi dla branży "automotive". Realizacja projektu przyczyni się również do wzrostu inwestycji w rozwój Przedsiębiorstwa zwiększając skalę jego działalności w tym wzrost zasięgu oferty na poziomie europejskim. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia oferty Spółdzielni o dwie nowe grupy produktowe, co przełoży się na wzrost przychodów z prowadzonej działalności oraz utworzenie nowych miejsc pracy w zakładzie produkcyjnym. Realizacja projektu odpowiada bezpośrednio na Cel szczegółowy 1: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP i typy projektów zawarte w ramach poddziałania. Projekt będzie wspierał rozwój przedsiębiorczości Województwa Opolskiego poprzez zwiększenie aktywności inwestycyjnej MSP, w tym też skutkować będzie zwiększeniem zatrudnienia i trwałym rozwojem Przedsiębiorstwa, w szczególności z uwagi na realizację na obszarach o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego, jakim jest rejon przygraniczny województwa."
-------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1159443

W związku z realizacją projektu „Innowacyjny proces zintegrowanego systemu wykrawania i tłoczenia elementów z blach przez Spółdzielnie "Pionier" z Prudnika realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Poddziałania2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych Regionalnego, Spółdzielnia Pionier zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej określony przedmiot zamówienia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014- 2020

1.1 NUMER NABORU

RPOP.02.01.03-IP.01-16-001/16

1.2 RODZAJ PROJEKTU

Konkursowy

1.3 OŚ PRIORYTETOWA RPO WO 2014-2020

02 - Konkurencyjna gospodarka

1.4 DZIAŁANIE RPO WO 2014-2020

02.01 - Nowe produkty i usługi w MSP

1.5 PODDZIAŁANIE RPO WO 2014-2020

02.01.03 - Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych

1.6 CEL TEMATYCZNY

03 Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

1.7 PRIORYTET INWESTYCYJNY

3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług


Załączniki: